فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه حدیث پژوهی 2008-6547 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
مجله حدیث حوزه 2423-3285 بهار و تابستان 1398 مرکز تخصصی علوم حدیث
مجله حدیث و اندیشه 2322-3820 بهار و تابستان 1399 دانشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 دانشگاه خوارزمی
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه حسابداری سلامت 2252-0473 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 پاییز 1399 دکتر مهدی فرجی
مجله حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه 2717-4220 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه حقوق اداری 2383-1863 زمستان 1399 مرکز آموزش مدیریت دولتی
نشریه حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1399 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
فصلنامه حقوق اسلامی 1735-3270 تابستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1399 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق
نشریه حقوق بین المللی کیفری Winter 2021 دکتر هیبت الله نژندی منش
|
 • pISSN: 2423-3285 eISSN: 2423-3285
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2476-7166 eISSN: 2538-4228
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر خسرو منطقی
  سردبیر: دکتر زهرا دیانتی دیلمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-3270
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال