فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف B)

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter-Spring 2021 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X May-Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی زابل
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Biolmpacts 2228-5660 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Summer 2019 دکتر محسن آسوری
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Spring 2021 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Iranian Journal of Blood and Cancer 2088-4595 Jun 2021 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (2020)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Jul 2021)
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jul 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال