فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Development Journal 2322-1380 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Health and Life Sciences 2383-4390 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2021 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Journal of Health Literacy 2476-4827 Summer 2021 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Journal of Health Management and Informatics 2322-1097 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Health Policy and Management 2322-5939 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Health Promotion Perspectives 2228-6497 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Spring 2021 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Health Sciences 2322-553X Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Health Scope 2251-8959 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Health Technology Assessment in Action 2645-3835 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of health, Safety and environment 2345-3206 Spring 2021 دکتر احمد جنیدی جعفری
Health, Spirituality and Medical Ethics 2322-4304 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی قم
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2021 دانشگاه سمنان
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2588-5715 eISSN: 2345-2897
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا حیدرنیا
  سردبیر: دکتر فضل الله غفرانی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • eISSN: 2476-4827
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
  سردبیر: دکتر نوشین پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، Summer 2021)
 • pISSN: 2322-553X eISSN: 2322-4797
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی عنایتی
  سردبیر: دکتر قاسم عابدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-8959 eISSN: 2251-9513
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سید مظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، Aug 2021)
 • pISSN: 2322-4304 eISSN: 2383-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر سید حسن عادلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال