فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Parasitology 1735-7020 Jul-Sep 2021 انجمن انگل شناسی ایران
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Spring 2020 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal Of Pathology 1735-5303 Summer 2021 انجمن آسیب شناسی ایران
Journal Of Patient safety and quality improvement 2345-4482 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 2008-8892 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of pediatric nephrology 2345-3176 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Pediatric Surgery May 2021 انجمن جراحان کودکان ایران
Iranian Journal of Pediatrics 2008-2142 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Pediatrics 2345-5047 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Pediatrics Review 2322-4398 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2021 انجمن کنه شناسی ایران
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Persica Antiqua 2783-2295 Summer and Autumn 2021 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Personalized Medicine Journal 2476-5538 Spring 2021 دکتر محمدعلی صارمی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Winter 2021 پژوهشگاه صنعت نفت
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Pharmaceutical and Biomedical Research 2423-4486 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Pharmaceutical Care 2322-4630 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Spring 2020)
 • pISSN: 2345-3176
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس مدنی
  سردبیر: دکتر معصومه محکم
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2345-5047 eISSN: 2345-5055
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (Aug 2021)
 • pISSN: 2322-4398 eISSN: 2322-4401
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر حمید محمدجعفری
  سردبیر: دکتر جواد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2783-2295
  دوفصلنامه باستان شناسی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آریامنش
  سردبیر: دکتر رضا مهرآفرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Summer and Autumn 2021)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Winter 2021)
 • pISSN: 2423-4486 eISSN: 2423-4494
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر مجید سعیدی
  سردبیر: دکتر سید جلال حسینی مهر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Jun 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال