فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف V)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Vaccine Research 2383-2819 2020 انستیتو پاستور ایران
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Summer 2021 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Spring 2021 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Spring 2021 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Summer-Autumn 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2021 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Iranian Journal of Virology 1735-5680 2021 انجمن ویروس شناسی ایران
|
 • pISSN: 2383-2819 eISSN: 2423-4923
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو پاستور ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدرضا آقاصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 1735-5680 eISSN: 2588-5030
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ویروس شناسی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود شمسی شهرآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال