فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۴۱ تا ۲۲۶۰ از ۲۳۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهندسی متالورژی 1563-1745 بهار 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن 1735-7616 پاییز 1398 انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی منابع آب 2008-6377 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهندسی منابع معدنی 2538-5143 پاییز 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهندسی مکانیک 1605-9719 مرداد و شهریور 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک 2228-5148 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 فروردین 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 پاییز 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 شهریور 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی هوانوردی 9449-1735 پاییز و زمستان 1397 انجمن هوافضای ایران
مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 زمستان 1398 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مهندسی و مدیریت انرژی زمستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت ساخت بهار 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 تابستان 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پر انرژی 1735-3629 زمستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • pISSN: 2251-9165 eISSN: 2383-2983
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1028-7167
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدتقی احمدیان، دکتر سعید سهراب پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 2 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال