فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نسیم خرد 2476-4302 پاییز و زمستان 1398 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه نشاء علم 8003-539x خرداد 1400 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
Journal of Communications and Information Technology 2322-4606 Autumn 2012 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فناوری گیاهان دارویی ایران 2645-5935 پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 زمستان 1398 بازرسی کل ناجا
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار 1400 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 Feb-Mar 2020 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال