فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Environmental Resources Research 2345-4318 Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Environmental Science and Technology 1735-1472 Sep 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Epidemiologic Research 2383-4366 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Evidence Based Care 2008-2487 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 1735-6865
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر جعفری
  سردبیر: دکتر اردستانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2016)
 • pISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2383-4366
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ایمانی
  سردبیر: دکتر مسعود امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال