فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۲۱ تا ۲۸ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Epidemiologic Research 2383-4366 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Evidence Based Care 2008-2487 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 1735-6865 eISSN: 2008-2304
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمد جعفری
  سردبیر: دکتر اردستانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2016)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر امیر سعدالدین
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-4366
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ایمانی
  سردبیر: دکتر مسعود امیری، دکتر سلیمان خیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال