فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Epidemiologic Research 2383-4366 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Journal of Epigenetics 2676-4350 Winter 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2021 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Evidence Based Care 2008-2487 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Jun 2021 دانشگاه هرمزگان
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • eISSN: 2676-3338
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر مریم مالمیر
  سردبیر: دکتر حسین اسکندری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال