فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف I)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
International Archives of Health Sciences 2383-2568 Apr-Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 Feb-Mar 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Aug 2020 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Group Theory 2251-7650 Dec 2021 دانشگاه اصفهان
International Journal of Health Studies 2423-6594 Oct-Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
International Journal of Infection 2383-1413 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Molecular and Cellular Medicine 2251-9637 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Winter-Spring 2020 دانشگاه علم و فرهنگ
International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2330-4456 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Iran Agricultural Research 1013-9885 Winter-Spring 2021 دانشگاه شیراز
Iranian Biomedical Journal 1028-852X Sep 2021 انستیتو پاستور ایران
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2021 دانشگاه تهران
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Summer 2021 انجمن اندودانتیست های ایران
Iranian Heart Journal 1735-7306 Autumn 2021 انجمن قلب و عروق ایران
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2019 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 Sep-Oct 2021 جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Aug 2020)
 • pISSN: 2383-1413 eISSN: 2383-1421
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر بتول شریفی مود
  سردبیر: دکتر مسعود صالحی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2021)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر حسین رسالتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (Summer 2021)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 1735-7306
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قلب و عروق ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون نوحی بزنجانی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 4 (Autumn 2021)
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال