فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۴۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت ارتقای سلامت 2251-8614 مرداد و شهریور 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 بهار 1400 انجمن تعالی کسب و کار ایران
فصلنامه مدیریت اسلامی 2251-6980 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 1735-7853 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت بحران 2345-3915 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 تابستان 1400 انجمن مدیریت آموزشی ایران
مجله مدیریت برند 2345-3222 بهار 1400 دانشگاه الزهرا
مجله مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مدیریت بیابان تابستان 1400 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
فصلنامه مدیریت پرستاری 4785-2645 تابستان 1400 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 زمستان 1399 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
  • دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
    صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
    مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
    سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال