فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 زمستان 1397 انجمن تعالی کسب و کار
مدیریت اسلامی 2251-6980 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیریت اطلاعات سلامت 1735-7853 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 پاییز 1397 دانشگاه پیام نور
مدیریت بازاریابی 1735-949X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بازرگانی 2008-5907 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت بحران 2345-3915 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری زمستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 بهار و تابستان 1398 انجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت برند 2345-3222 تابستان 97 دانشگاه الزهرا
مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بیابان بهار و تابستان 1398 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مدیریت پرستاری 4785-2645 بهار 1398 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 تابستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیریت توسعه و تحول پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 1735-949X eISSN: 2008-255X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عبدالوند
  سردبیر: دکتر کامبیز حیدرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-5907 eISSN: 2423-5091
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر محسن نظری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-3222 eISSN: 2538-1482
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر زهرا رزمی
  سردبیر: دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (تابستان 97)
 • pISSN: 2476-3012 eISSN: 2476-3020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر سیدجمال الدین طبیبی
  سردبیر: دکتر امیراشکان نصیری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 4785-2645 eISSN: 4793-2645
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن ناوی پور
  سردبیر: دکتر زهره ونکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال