فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۴۱ تا ۴۷ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه سلامت اجتماعی 2383-3033 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله طب اورژانس ایران بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه طب توانبخشی 2251-8401 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1735-7756 بهار 1400 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1683-4844 مرداد و شهریور 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه فقه پزشکی 2008-8620 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-8620
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
  سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال