فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۴۱ تا ۴۵ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
طب اورژانس ایران تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طب توانبخشی 2251-8401 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1735-7756 زمستان 1398 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1683-4844 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فقه پزشکی 2008-8620 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8620
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال