فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تحقیقات مالی 1024-8153 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 بهار 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 تابستان 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 بهار 1400 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه تحقیقات موتور 1735-5214 تابستان 1400 انجمن علمی موتور ایران
مجله تحقیقات نظام سلامت 1735 -2363 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 2383-3742 پاییز 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نشریه تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 تابستان 1400 دانشگاه ارومیه
نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی بهار 1400 نگین شیخی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 پاییز 1401 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 تابستان 1400 محمدخالد دودمان
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات کلامی 2345-3788 بهار 1400 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سید حسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2345-3788
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
  مدیر مسئول: دکتر هادی صادقی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال