فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی 2476-387X تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه باستان پژوهی زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
نشریه باستان شناسی 2645-4629 زمستان 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه باغ نظر 1735-9635 شهریور 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مجله بالینی پرستاری و مامایی 2322-4703 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دو فصلنامه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 2383-0565 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 1019-682X آذر و دی 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه بررسی های نوین تاریخی 0069-8002 بهار و تابستان 1400 دکتر علی محمد طرفداری
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (شهریور 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال