فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 1735-0719 پاییز 1399 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مجله فرآیند نو 1735-6466 زمستان 1397 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 مهر و آبان 1399 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله فرانما 2588-5022 بهار 1398 بنیاد ایرانشناسی، دکتر محمد بهرام زاده
نشریه فردوس هنر 2717-2317 پاییز 1399 موسسه آموزش عالی فردوس
نشریه فرماندهی و کنترل زمستان 1398 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
نشریه فرهنگ ایلام بهار و تابستان 1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2345-573X زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه فرهنگ رضوی 2345-2500 زمستان 1399 بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی 2716-9758 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) 2645-8233 پاییز 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 بهار و تابستان 1399 انجمن ریاضی ایران
فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
|
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر سیروس قطبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی، دکتر محمد بهرام زاده
  مدیر مسئول: دکتر محمد بهرام زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهار 1398)
 • pISSN: 2717-2317 eISSN: 2717-2775
  فصلنامه هنر ، پژوهش های هنر
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی فردوس
  مدیر مسئول: دکتر حمید کارگر
  سردبیر: دکتر محمدرضا آهنچیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2345-2500
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
  مدیر مسئول: محمودرضا برازش
  سردبیر: دکتر جلال درخشه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال