فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی 2476-3136 پاییز 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 مهر و آبان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تاریخ پژوهی 2008-1448 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال