فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های فقهی 2008-8388 تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 بهار و تابستان 1397 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 بهار 1394 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 بهار 1397 دانشگاه تهران
پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشهای جغرافیای انسانی 2008-6296 بهار 1398 دانشگاه تهران
پژوهشهای روستایی 2008-7373 بهار 1398 دانشگاه تهران
تاریخ علم 1735-0573 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه تهران
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مالی 1024-8153 بهار 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 بهار 1398 دانشگاه تهران
توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
توسعه کارآفرینی 2008-2266 بهار 1398 دانشگاه تهران
تولیدات دامی 2009-6776 تابستان 1398 دانشگاه تهران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
جنگل و فرآورده های چوب 2008-5052 بهار 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-6296
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی قدیری معصوم
  سردبیر: دکتر کرامت الله زیاری، فضیله دادورخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0573
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود صادقی
  سردبیر: دکتر حسین معصومی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 0039-8969
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال