فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 بهار 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 پاییز 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 پاییز و زمستان 1399 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 بهار 1400 انجمن علوم سیاسی ایران
نشریه پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1400 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال