فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Curriculum Research 2717-3429 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Food and Health 2645-5560 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
|
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • eISSN: 2717-3429
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  مدیر مسئول: دکتر بتول فقیه آرام
  سردبیر: دکتر علیرضا عراقیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال