فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دامپزشکی ایران 1735-6873 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه دانش آب و خاک 2008-5133 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
مجله دانش امنیتی 2676-5594 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 بهار 1400 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
فصلنامه دانش انتظامی همدان 2383-3548 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یاسوج
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 پاییز 1400 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
مجله دانش تفسیر سیاسی تابستان 1400 احسان جعفری فر
فصلنامه دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه دانش حسابداری مالی 2251-8975 تابستان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 پاییز 1400 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 تابستان 1400 دیوان محاسبات کشور
نشریه دانش حفاظت و مرمت 2538-6093 بهار 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه دانش حقوق عمومی پاییز 1400 پژوهشکده شورای نگهبان
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دانش سرمایه گذاری 2322-5777 زمستان 1400 انجمن مهندسی مالی ایران
مجله دانش سیاسی 2008-0743 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه امام صادق
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال