فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ش)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه شباک 2476-3667 مرداد 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 زمستان 1399 دانشگاه شیراز
نشریه شفای دل 3894-2645 بهار و تابستان 1399 فتانه قملاقی
نشریه شناخت 2008-7322 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله شهر ایمن 2676-556x تابستان 1399 انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 تابستان 1399 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
نشریه شهر تاب آور بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله شهرسازی ایران پاییز و زمستان 1399 انتشارات شهرسازی، احسان درستکار (با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی)
فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 2716-9782 تابستان 1399 دکتر پرویز اکبری
فصلنامه شیعه پژوهی 4125-2423 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 پاییز 1399 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه شیلات 2008-5729 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 زمستان 1399 دانشگاه سمنان
|
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)
  مدیر مسئول: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر علی نصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 2676-556x
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
  سردبیر: دکتر سید باقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (تابستان 1399)
 • دوفصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: انتشارات شهرسازی، احسان درستکار (با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی)
  مدیر مسئول: احسان درستکار
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید ولی حسینی
  سردبیر: دکتر علیرضا میرواقفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و سوم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال