فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ط)

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه طب انتظامی 2228-6241 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مجله طب اورژانس ایران بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله طب پیشگیری 2423-429x بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
فصلنامه طب توانبخشی 2251-8401 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه طب جانباز 2008-2622 زمستان 1399 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مجله طب جنوب 1735-6954 مرداد و شهریور 1400 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مجله طب دریا 6051-2076 پاییز 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مجله طب سنتی اسلام و ایران 2008-8574 زمستان 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه طب مکمل 2228-5091 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی اراک
مجله طب نظامی 1735-1537 مرداد 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
فصلنامه طب و تزکیه 1608-2397 زمستان 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فصلنامه طب کار 2251-7189 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نشریه طبیعت ایران 2538-4880 مرداد و شهریور 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر 2476-4914 بهار و تابستان 1396 دکتر فریال احمدی
نشریه طلوع بهداشت 1728-5127 خرداد و تیر 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2008-2622 eISSN: 2008-2630
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر رحمت الله حافظی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال