فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1399 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1399 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1398 انجمن انسان شناسی ایران
نشریه نامه جامعه بهار 1399 جامعه الزهرا
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نامه فرهنگستان 1025-0832 بهار و تابستان 1398 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 زمستان 1399 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه نامه مکانیک شریف 1561-9389 شهریور 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 تابستان 1399 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 تابستان 1399 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 زمستان 1399 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x فروردین 1399 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
|
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال