فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2021 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Autumn 2020 انجمن مهندسی شیمی ایران
International Journal of Civil Engineering 1735-0522 Mar 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Civil Engineering and Materials Application 2676-232X Autumn 2019 آکادمی پندار
Civil Engineering Infrastructures Journal 2322-2093 Jun 2021 دانشگاه تهران
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Spring 2021 دکتر علی شیخ بهایی
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2020 دانشگاه شاهد
Journal of Composites and Compounds 2676-5837 Jun 2021 دکتر فریبرز شریفیان جزی
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Autumn and Winter 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Dec 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Summer 2021 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال