فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of Economics and Politics 2717-1485 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Spring Summer 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Phycological Research 2588-6991 Sep 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Sustainable Earth Review Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه تاریخ تشیع 2588-4468 پاییز 1398 انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله تاریخ ایران 2008-7357 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله تحقیقات حقوقی 1024-0772 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی 5805-2476 زمستان 98 دانشگاه شهید بهشتی (قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی)
|
 • eISSN: 2645-565X
  دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
  سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2019)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جمیله توکلی نیا
  سردبیر: دکتر کاظم نصرتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Autumn 2020)
 • pISSN: 1024-0772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخارجهرمی
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال