فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Development Journal 2322-1380 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Health and Life Sciences 2383-4390 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Winter 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Winter 2021 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Journal of Health Literacy 2476-4827 Winter 2021 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Journal of Health Management and Informatics 2322-1097 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Health Policy and Management 2322-5939 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Health Promotion Perspectives 2228-6497 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Health Sciences 2322-553X Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Health Scope 2251-8959 Feb 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Health Technology Assessment in Action 2645-3835 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of health, Safety and environment 2345-3206 2019 دکتر احمد جنیدی جعفری
Health, Spirituality and Medical Ethics 2322-4304 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی قم
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Summer-Autumn 2019 دانشگاه سمنان
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • eISSN: 2476-4827
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
  سردبیر: دکتر نوشین پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، Winter 2021)
 • eISSN: 2228-6497
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید الله وردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2322-553X eISSN: 2322-4797
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی عنایتی
  سردبیر: دکتر قاسم عابدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2251-8959 eISSN: 2251-9513
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سید مظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، Feb 2021)
 • pISSN: 2322-4304 eISSN: 2383-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر سید حسن عادلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Feb 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال