فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه فا خرداد 1385 محمدعلی جلالی
فصلنامه فارابی 3126-1022 تابستان 1396 بنیاد سینمایی فارابی
مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 1735-0719 زمستان 1399 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مجله فرآیند نو 1735-6466 بهار 1398 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 خرداد و تیر 1400 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله فرانما 2588-5022 بهار 1398 دکتر محمد بهرام زاده
نشریه فردوس هنر 2717-2317 زمستان 1399 موسسه آموزش عالی فردوس
ماهنامه فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
فصلنامه فرزانه 4381-1023 زمستان 86 - بهار 1387 دکتر معصومه ابتکار
نشریه فرماندهی و کنترل پاییز 1399 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فصلنامه فره 1735-8264 پاییز و زمستان 1389 محمدجواد کاس نژاد
فصلنامه فرهنگ آموزش 1388 موسسه فرهنگی آرمان رشد
ماهنامه فرهنگ اسلامی مرداد 1400 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
فصلنامه فرهنگ اصفهان پاییز و زمستان 1387 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
فصلنامه فرهنگ اندیشه 0255-1735 تابستان و پاییز 1386 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
ماهنامه فرهنگ ایثار و شهادت شهریور 1400 موسسه ساری رسانا پارس
|
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر سیروس قطبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمد بهرام زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهار 1398)
 • pISSN: 2717-2317 eISSN: 2717-2775
  فصلنامه هنر ، پژوهش های هنر
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی فردوس
  مدیر مسئول: دکتر حمید کارگر
  سردبیر: دکتر محمدرضا آهنچیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1399)
 • فصلنامه آموزشی , پژوهشی , تحلیلی , خبری و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی آرمان رشد
  مدیر مسئول: امیر نوید
  سردبیر: فرشته نوید
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12-13 (1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال