فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف M)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Jun 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Autumn 2021 دانشگاه تهران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jul 2021 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Winter 2021 انجمن مهندسی دریایی ایران
Journal of International Marketing Modeling Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Iranian Journal of Materials science and Engineering 1735-0808 Jun 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of mathematic and modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Mathematical Analysis and Convex Optimization 2717-0624 2021 دانشگاه لرستان
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Winter 2021 دانشگاه کاشان
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Journal of Mathematical Modeling 2345-394X Summer 2021 دانشگاه گیلان
Journal of Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
|
  • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
    دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (Winter 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال