فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Neuroscience 2322-5769 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Current Journal of Neurology 2008-384X Spring 2021 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Food Safety and Hygiene Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Oct 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید حسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2423-480X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهین صدایی
  سردبیر: دکتر مسعود متصدی زرندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (2020)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 2 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال