فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زائر 1561-2511 اسفند 1396- فروردین و اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی قدس
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1399 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1398 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 پاییز 1400 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
ماهنامه زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تابستان 1400)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال