فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف E)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jul 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Echo of Islam 0775-1019 2015 بنیاد اندیشه اسلامی
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Summer and Autumn 2020 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
International Journal of Economics and Politics 2717-1485 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Dec 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Spring 2021 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Summer 2021 دانشگاه تهران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Winter 2022 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of English Language Research 2717-3445 Jun 2021 موسسه آموزش عالی مولانا
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Winter - Spring 2021 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 0775-1019
  ماهنامه سیاسی, فرهنگی, اجتماعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 254 (2015)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پور درزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (May 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال