فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف W)

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Water and Environmental Nanotechnology 2476-7204 Spring 2021 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2021 دانشگاه بیرجند
Water Productivity Journal 2717-3062 Spring 2021 شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Web Resrarch 2645-4335 Autumn-Winter 2020 دانشگاه علم و فرهنگ
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2021 دانشگاه اراک
WiN Iran Market 1726-5509 مهر 1393 شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
Women’s Health Bulletin 2345-5136 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of World Journal of Peri and Neonatology 2654-4580 Summer-Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Winter 2020 انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2717-3062
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سرایی تبریزی
  سردبیر: دکتر سید سعید اسلامیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 1726-5509
  ماهنامه به زبان انگلیسی - فارسی
  صاحب امتیاز: شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
  مدیر مسئول: کامبیز دلفانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (مهر 1393)
 • pISSN: 2345-5136 eISSN: 2382-9990
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر نجمه مهارلویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال