فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه پیام نور

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Analytical Chemistry 2383-2207 Winter- Spring 2021 دانشگاه پیام نور
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Spring- Summer 2020 دانشگاه پیام نور
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer 2021 دانشگاه پیام نور
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی 2676-7074 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 پاییز 1400 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 2322-3804 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال