فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف S)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Safinah al-nejat 2020 موسسه فرهنگی نبا مبین
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2020 دانشگاه مراغه
International Journal of School Health 2345-5152 2020 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
International Journal of Schooling 2588-6703 Spring 2020 دانشگاه بیرجند
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Spring 2021 دانشگاه تهران
Scientia Iranica 1026-3098 Mar-Apr 2021 دانشگاه صنعتی شریف
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Shiraz Emedical Journal 1735-1391 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Journal of Sleep Sciences 2476-2938 Winter-spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Social Behavior Research & Health 2538-4813 May 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (2020)
 • pISSN: 2345-5152
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر حسن جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 4
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال