فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جاده 1735-062x تابستان 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دو ماهنامه جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
ماهنامه جاده های سبز فروردین 1400 موسسه همراهان جاده های سبز
فصلنامه جامعه پزشکی تهران بهار 1391 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 بهار 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 بهار و تابستان 1400 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 پاییز 1399 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2676-6663 بهار 1400 انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر 2717-2414 بهار 1400 دانشگاه کردستان
نشریه جامعه شناسی فرهنگی 2717-1736 تابستان 1398 دکتر جعفر شویچی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه جامعه مهدوی پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1399 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1399 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال