فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Winter-Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter and Spring 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of mathematic and modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Summer and Autumn 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 13998 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی 2476-387X تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال