فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نارنج بهار و تابستان 1396 افسون امینی
مجله نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سید احمد باقرزاده ارجمندی
ماهنامه نافه 1680-6042 مرداد و شهریور 1393 دکتر ناهید توسلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1399 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مجله نامه اتاق بازرگانی 1024-3011 آبان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1399 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1398 انجمن انسان شناسی ایران
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه نامه ایران و اسلام زمستان 1391 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
نشریه نامه جامعه تابستان 1399 جامعه الزهرا
نشریه نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 بهار 1400 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه نامه مکانیک شریف 1561-9389 شهریور 1399 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال