فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Winter 2021 دانشگاه تهران
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Aug 2021 دانشگاه تهران
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2021 دانشگاه تهران
Civil Engineering Infrastructures Journal 2322-2093 Jun 2021 دانشگاه تهران
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Jun 2021 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer and Autumn 2021 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Spring 2001 دانشگاه تهران
Desert 2008-0875 Summer-Autumn 2020 دانشگاه تهران
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Spring 2021 دانشگاه تهران
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter- Spring 2021 دانشگاه تهران
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer 2021 انجمن علوم باغبانی ایران
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2021 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2020 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Autumn 2021 دانشگاه تهران
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (Summer-Autumn 2020)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (Summer 2021)
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال