فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه اصفهان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research on English Language 2252-0198 Jan 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Computing and Security 2322-4460 Summer-Autumn 2020 دانشگاه اصفهان
Gas Processing Journal 2322-3251 2019 دانشگاه اصفهان
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Transactions on Combinatorics 2251-8657 March 2020 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله الهیات تطبیقی 2008-9651 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 بهار و تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پترولوژی 2228-5210 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 پاییز و زمستان 1399 انجمن ترویج ادب فارسی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال