فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف G)

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Galen Medical journal 2228-5423 2020 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Gas Processing Journal 2322-3251 Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Feb 2020 انجمن مهندسی گاز ایران
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Genetics in the Third Millennium 1728-6182 Autumn 2016 انجمن علمی نوروژنتیک ایران
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Gilgamesh Automn 2019 آرش نورآقایی
Global Analysis and Discrete Mathematics Summer and Autumn 2021 دانشگاه دامغان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2021 دکتر سید موسی حسینی
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Winter 2022 دکتر جعفر نوری
|
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Spring 2021)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: سارا اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (Automn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال