فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف J)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology 2345-4067 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jorjani Biomedicine Journal 2645-3509 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Journal of Vessels and Circulation 2717-0357 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی قم
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 2322-3758 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Health Sciences 2252-021x Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Microbiology 2008-3645 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP) 1735-7780 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|
 • eISSN: 2645-3509
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا هنرور
  سردبیر: دکتر ناصر بهنام پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Autumn 2021)
 • pISSN: 2322-3758 eISSN: 2322-4207
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  مدیر مسئول: دکتر پروین عابدی
  سردبیر: دکتر کوروش زارع
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2252-021x eISSN: 2252-0627
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل عیدانی
  سردبیر: دکتر معصومه احمدی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Apr 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال