فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف L)

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
LADDER Jun 2018 فاطمه علی بخشی
Journal of Language and Translation 2008-8590 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2021 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Jul 2021 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Mar 2021 موسسه آموزش عالی تابران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Spring 2021 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • ماهنامه داستان, شعر, ریاضی, معلومات عمومی و سرگرمی ویژه کودکان 13-7 ساله به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه علی بخشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (Jun 2018)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Mar 2021)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال