فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2021 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences Mar 2021 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Summer 2021 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dental School 4351-2645 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Summer 2021 انجمن اندودانتیست های ایران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Education 1735-3998 Feb 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Library and Information Science 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، Summer 2021)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 1 (Feb 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال