فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف F)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Fasa University of Medical Sciences 2228-5105 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal Of Fertility and Sterility 2008-076x Jul-Sep 2021 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Spring 2021 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2022 انجمن مهندسی مالی ایران
Journal of Finsler Geometry and its Applications 2783-0500 Summer 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2021 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter- Spring 2021 دانشگاه تهران
Food and Health 2645-5560 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Spring 2021 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Oct 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Emergency Medicine 2717-3593 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Health Informatics 2676-7104 Mar 2020 دکتر مصطفی لنگری زاده
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (Jul 2021)
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2021)
 • eISSN: 2676-7104
  سالنامه حوزه پزشکی و پیراپزشکی - مدیریت فن آوری سلامت به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مصطفی لنگری زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال