فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف F)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Fasa University of Medical Sciences 2228-5105 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal Of Fertility and Sterility 2008-076x Apr-Jun 2021 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2021 انجمن مهندسی مالی ایران
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Summer-Autumn 2018 دانشگاه تهران
Food and Health 2645-5560 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Oct 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Emergency Medicine 2717-3593 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Health Informatics 2676-7104 2019 دکتر مصطفی لنگری زاده
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Winter 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
|
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring 2019)
 • eISSN: 2676-7104
  سالنامه حوزه پزشکی و پیراپزشکی - مدیریت فن آوری سلامت به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مصطفی لنگری زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال