فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف R)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Winter 2021 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
International Journal of Radiation Research 2322-3243 April 2020 موسسه پرتو پزشکی نوین
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Razavi International Journal of Medicine 2345-6426 2019 بیمارستان رضوی
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranian Red Crescent Medical Journal 2074-1804 Dec 2020 بیمارستان ایرانیان دبی
Journal of Regeneration, Reconstruction and Restoration 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Iranian Rehabilitation Journal 1735-3602 Sep 2020 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2345-6167 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Religious Inquiries 2322-4894 Summer Autumn 2020 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Winter 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Report of Health Care 2423-4141 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 2322-1232 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2322-3840 Oct 2019 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2019 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Journal of Reproduction & Infertility 2228-5482 Apr-Jun 2021 جهاد دانشگاهی
International Journal of Reproductive BioMedicine 2476-4108 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر مینا اوحدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (Sep 2020)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (Summer Autumn 2020)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال