فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی 2476-3136 پاییز 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 تابستان 1400 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 پاییز 1400 دانشگاه هرمزگان
نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار تابستان 1400 بهنام کبیری
نشریه پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 پاییز 1399 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی 2717-2066 بهار 1400 دانشگاه گلستان
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 پاییز 1400 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 پاییز 1401 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی 5805-2476 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 بهار و تابستان 1400 دکتر حسن افراخته
فصلنامه جغرافیا 2717-2996 تابستان 1400 دکتر حسن کامران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال