فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 زمستان 1399 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 پاییز 1399 دانشگاه هرمزگان
نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار زمستان 1399 بهنام کبیری
نشریه پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 زمستان 1398 دکتر سید رامین غفاری
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی 2717-2066 بهار 1400 دانشگاه گلستان
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 زمستان 1399 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی 5805-2476 زمستان 98 دانشگاه شهید بهشتی (قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی)
مجله توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 پاییز و زمستان 1399 دکتر حسن افراخته
فصلنامه جغرافیا 2717-2996 زمستان 1399 دکتر حسن کامران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1399 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال