فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات مدیریت

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه مهندسی زیرساخت ها مهر 1388 دکتر محمودرضا کی منش
دو ماهنامه مهندسی مدیریت بهمن و اسفند 1399 دکتر جمشید پایندانی
ماهنامه میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
ماهنامه کار و جامعه اسفند 1399 موسسه کار و تامین اجتماعی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال