فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جاده 1735-062x تابستان 1398 مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
جاده های سبز مرداد 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
جام یزد جامعه اسلامی مهندسین یزد
جامع سه شنبه 3 خرداد 1384 دانشگاه جامع علمی، کاربردی
جامعه پزشکی تهران بهار 1391 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 1397 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1396 انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شاهد
جامعه شناسی نهاد های اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1397 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1397 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جدید خرداد 1395 محمدرضا زائری
جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 پاییز 1397 انجمن جراجان ارتوپدی ایران
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (تابستان 1398)
 • دوماهنامه فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی به زبان فارسی، انگلیسی، روسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی خداشناس
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (نوروز 1390)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 163 (مرداد 1398)
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز: جامعه اسلامی مهندسین یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین صداقت
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  مدیر مسئول: دکتر سیدشهاب الدین صدر
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1391)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2008-5575
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی
  سردبیر: دکتر علی ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال