فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جاده 1735-062x زمستان 1398 مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
جامعه پزشکی تهران بهار 1391 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 1398 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1397 انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 تابستان 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 زمستان 1397 انجمن جراجان ارتوپدی ایران
جراحی ایران 1735-4099 تابستان 1398 جامعه جراحان ایران
جستارنامه ادبیات تطبیقی زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (زمستان 1398)
 • دوماهنامه فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی به زبان فارسی، انگلیسی، روسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی خداشناس
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (نوروز 1390)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (اسفند 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  مدیر مسئول: دکتر سیدشهاب الدین صدر
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1391)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2008-5575
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی
  سردبیر: دکتر علی ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال