فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جاده 1735-062x بهار 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دو ماهنامه جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
ماهنامه جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
فصلنامه جامعه پزشکی تهران بهار 1391 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 پاییز و زمستان 1398 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 تابستان 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 پاییز 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 تابستان 1398 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
فصلنامه جراحی ایران 1735-4099 تابستان 1398 جامعه جراحان ایران
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
جستارنامه ادبیات تطبیقی تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال