فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیلات

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2021 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Galen Medical journal 2228-5423 2020 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Jun 2021 انجمن ماهی شناسی ایران
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 زمستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 زمستان 1399 دانشگاه گنبد کاووس
فصلنامه شیلات 2008-5729 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 تیر 1400 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 بهار و تابستان 1400 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه ماهیان دریایی پاییز و زمستان 1399 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 پاییز 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (Jul 2021)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jun 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال