فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Spring 2001 دانشگاه تهران
International Journal of Economics and Politics 2717-1485 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter Spring 2020 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Political Science 2228-6217 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer and Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter-Spring 2020 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 2717-3674 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه الفکر السیاسی الاسلامی الشتاء و الربیع 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله امنیت بین الملل تیر 1400 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
نشریه امنیت ملی 3329-2538 بهار 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 زمستان 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دو فصلنامه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1399)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
  مدیر مسئول: عابد اکبری
  سردبیر: دکتر علی اسمعیلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (تیر 1400)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال