فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زمین شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Geoconservation Research Summer-Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 2019 دانشگاه تهران
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 اردیبهشت 1400 شرکت ملی نفت ایران
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 زمستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه دیرینه شناسی 2345-2153 بهار و تابستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 بهار 1400 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1398 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 زمستان 1399 انجمن ژئوفیزیک ایران
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 بهار 1400 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1399)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال