فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Winter-Spring 2020 دانشگاه علم و فرهنگ
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Winter 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Sustainable Earth Review Summer 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2020 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1400 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 تابستان 1400 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X بهار 1400 دانشگاه مازندران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 زمستان 1400 انجمن ژئوپلیتیک ایران
نشریه پژوهش گردشگری 2538-628X بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 بهار 1400 پژوهشکده اقلیم شناسی
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جمیله توکلی نیا
  سردبیر: دکتر کاظم نصرتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Summer 2020)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال