فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Winter 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Sustainable Earth Review Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2019 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 زمستان 1399 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 زمستان 1399 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X زمستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 بهار 1400 انجمن ژئوپلیتیک ایران
نشریه پژوهش گردشگری 2538-628X بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 زمستان 1399 پژوهشکده اقلیم شناسی
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x زمستان 1399 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-8566 eISSN: 2383-0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جمیله توکلی نیا
  سردبیر: دکتر کاظم نصرتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2538-3876 eISSN: 2538-3876
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوانی
  سردبیر: دکتر مصطفی طالشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال